Duidelijke Engelse samenvatting

Deze samenvatting is als hulpmiddel bedoeld en maakt geen deel uit van onderstaande gebruiksvoorwaarden waarmee u akkoord gaat bij het gebruik van onze website.

1. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden, die u van tijd tot tijd dient te controleren op updates.

2. Steel onze spullen niet. Onze website en alles erop is auteursrechtelijk beschermd.

3. U kunt onze website gebruiken zoals een normaal persoon dat zou doen, maar u mag deze niet opnieuw publiceren of onze inhoud zonder toestemming gebruiken.

4. Probeer onze website niet kapot te maken of deze te gebruiken op een manier die een normaal persoon niet zou doen.

5. Gebruik alleen uw eigen gegevens om een account aan te maken.

6. Deel geen wachtwoorden en verander deze als u denkt dat iemand anders het kent.

7. We kunnen uw account op elk moment annuleren, en u ook.

8. Als u ons dingen via de website stuurt, gaat u ermee akkoord dat we deze op wat voor manier dan ook kunnen gebruiken.

9. Stuur ons niets via de website dat illegaal, grof is of van iemand anders is.

10. We zullen ons best doen om de website accuraat en beschikbaar te houden, maar we kunnen niet garanderen dat dit het geval is.

11. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als u iets ergs overkomt op basis van uw gebruik van onze website of afhankelijkheid van iets dat we erop hebben gezegd.

Dat gezegd hebbende, we zijn een vriendelijk, eerlijk bedrijf, gevestigd in Place Fayat 408, Hoelbeek, Limburg, 3746, en dit document is veel enger dan wij! We beantwoorden graag al uw vragen via [email protected] of bel ons op 0481 68 24583.

Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert op onze website, materiaal op onze website plaatst of een van onze websitediensten gebruikt, zullen we u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.4 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

2. Auteursrechtelijke mededeling

2.1 Copyright (c) 2018 Nieuwe talen leren Ltd.

2.2 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Licentie om website te gebruiken

3.1 U kunt:

(a) pagina’s van onze website in een webbrowser bekijken;

(b) pagina’s van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;

(c) pagina’s van onze website afdrukken;

(d) audio- en videobestanden streamen vanaf onze website; en

(e) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser,

(f)  de Nieuwe talen leren -app downloaden

2. onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Sectie 4.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden, en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u materiaal op onze website niet bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

(a) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(b) materiaal van onze website exploiteren voor commerciële doeleinden; of

3.6 Niettegenstaande paragraaf 4.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm aan iedereen verspreiden.

3.7 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tothet  delen van onze website of zelfs onze hele website te beperken; u mag de toegangsbeperkende maatregelen op onze website niet ontduiken of omzeilen.

4. Acceptabel gebruik

4.1 U mag niet:

(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestatie, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het doel van zoekmachine-indexering;

(f) in strijd zijn met de richtlijnen die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of

(g) de gegevens die op onze website zijn verzameld te gebruiken voor direct marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).

4.2 U mag de gegevens die via onze website zijn verzameld niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons via onze website of met betrekking tot onze website verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Registratie en accounts

5.1 Om in aanmerking te komen voor een account op onze website onder deze sectie 6, moet u een geldig, bevestigd e-mailadres opgeven.

5.2 U kunt zich registreren voor een account op onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden en op de verificatielink te klikken in de e-mail die de website u zal sturen.

5.3 U mag geen andere persoon toestaan uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website.

5.4 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

5.5 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon heeft om dit te doen.

6. Inloggegevens van de gebruiker

6.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, wordt u gevraagd om een gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

6.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels uiteengezet in Sectie 10; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met het nabootsen van een persoon.

6.3 U dient uw wachtwoord vertrouwelijk te houden, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door Nieuwe talen leren.

6.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u kennis krijgt van enige openbaarmaking van uw wachtwoord.

6.5 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke fout.

7. Annulering en opschorting van account

7.1 We kunnen:

(a) uw account opschorten;

(b) uw account annuleren; en/of

(c) uw accountgegevens wijzigen,

3. op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg.

7.2 U kunt uw account op onze website annuleren door een e-mail te sturen naar [email protected]

8. Uw inhoud: licentie

8.1 In deze algemene voorwaarden betekent “uw inhoud” alle het werk en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u aan ons of onze website voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website.

8.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud op en met betrekking tot deze website te gebruiken, te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, te publiceren.

8.3 U verleent ons het recht om een sublicentie te verlenen op de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 9.2.

8.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 9.2.

8.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat er afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

8.6 U kunt uw inhoud voor zover toegestaan bewerken met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die beschikbaar is op onze website.

8.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij, als u enige bepaling van deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden, verwijderen, de publicatie ongedaan maken of een deel of al uw inhoud bewerken.

9. Uw inhoud: regels

9.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud voldoet aan deze algemene voorwaarden.

9.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder alle toepasselijke wetgeving).

9.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden mag niet:

(a) lasterlijk of opzettelijk vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, handelsmerkrecht, modelrecht, overdragingsrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

(f) een aansporing vormen tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van criminele activiteiten;

(g) in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;

(h) in strijd zijn met raciale of religieuze haat of discriminatiewetgeving;

(i) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(j) in strijd zijn met enige contractuele verplichting jegens een persoon;

10. Beperkte garanties

10.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of

(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar blijft.

10.2 We behouden ons het recht voor om een of meer van onze websitediensten te beëindigen of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij stopzetting of wijziging van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

10.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Sectie 12.1, sluiten we alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

11. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

11.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

(c) enige aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) enige aansprakelijkheid uitsluiten die onder de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

11.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 12 en elders in deze algemene voorwaarden:

(a) zijn onderworpen aan Sectie 12.1; en

(b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of verband houden met het onderwerp van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

11.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.

11.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

11.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

11.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige speciale, indirecte of gevolgschade of schade.

11.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gezien dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult indienen met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid uiteraard niet beperken of zichzelf uitsluiten voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

12. Inbreuken op deze voorwaarden

12.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, of als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden, kunnen wij:

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) tijdelijk uw toegang tot onze website opschorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website verbieden;

(d) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins; en / of

(e) uw account op onze website opschorten of verwijderen.

12.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

13. Variatie

13.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

13.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden en bepalingen op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anders zou moeten hebben om op de hoogte te worden gebracht van, of om in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.

13.3 Als u uw uitdrukkelijke instemming aan deze algemene voorwaarden heeft gegeven, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze voorwaarden; en als u uw uitdrukkelijke instemming met de herziene voorwaarden en bepalingen niet binnen de door ons gespecificeerde termijn geeft, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

14. Overdracht

14.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

14.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

15. Scheidbaarheid

15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht.

15.2 Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

16. Rechten van derden

16.1 Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren of te worden afgedwongen door een derde partij.

16.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

17. Volledige overeenkomst

17.1 Onder voorbehoud van paragraaf 12.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen ze alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

18. Wet en jurisdictie

18.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving.

18.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

19. Openbaarmakingen door wet- en regelgeving

19.1 Ons btw-nummer is GB563092640.

20. Onze gegevens

20.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Nieuwe talen leren Ltd.

20.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 2674118 en ons hoofdkantoor is gevestigd op Place Fayat 408, Hoelbeek, Limburg, 3746.

20.3 Onze hoofdkantoor is gevestigd op Place Fayat 408, Hoelbeek, Limburg, 3746.

20.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, op het hierboven vermelde postadres;

(b) door het contactformulier op onze website te gebruiken;

(c) telefonisch, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of

(d) via e-mail, met behulp van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.